Vận hành cổng thông tin dữ liệu nền địa lý quốc gia và bản đồ địa hình quốc gia trong năm 2023

Theo kế hoạch xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số ngành TN&MT, trong năm 2023, Bộ TN&MT sẽ chính thức vận hành cổng thông tin dữ liệu nền địa lý quốc gia và bản đồ địa hình quốc gia phục vụ các nhu cầu quản lý, phát triển kinh tế – xã hội.
Theo kế hoạch xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số ngành TN&MT, trong năm 2023, Bộ TN&MT sẽ chính thức vận hành cổng thông tin dữ liệu nền địa lý quốc gia và bản đồ địa hình quốc gia phục vụ các nhu cầu quản lý, phát triển kinh tế – xã hội.

Ngoài ra, Bộ TN&MT tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ không gian 3D các thành phố lớn đáp ứng yêu cầu quy hoạch, phát triển đô thị thông minh; Xây dựng, cập nhật mô hình số độ cao phục vụ cập nhật kịch bản nước biển dâng các khu vực ven biển và quan trắc sụt lún trên diện rộng.

Từ nay đến hết năm 2023, Bộ TN&MT tiếp tục hiện đại hóa, chuyển đổi số trong chỉ đạo, điều hành. Điều hành trên phương thức, quy trình, mô hình của công nghệ số và kết quả phân tích, xử lý dữ liệu số. Hoàn thiện vận hành Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ điện tử theo hướng dựa trên dữ liệu số hành chính, sử dụng công nghệ AI, hỗ trợ công tác chỉ đạo, xử lý, điều hành và chuyên môn nghiệp vụ.

Bộ cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, quy định kỹ thuật, nâng cao nhận thức chuyển đổi số. Xây dựng, hoàn thiện và tổ chức triển khai văn bản quy phạm pháp luật, quy định kinh tế – kỹ thuật để thực hiện số hóa, khai thác vận hành dữ liệu số, kinh tế số, xã hội số và bảo đảm an toàn thông tin theo tiến trình chuyển đổi số ngành TN&MT. Tạo môi trường cơ sở pháp lý sử dụng CSDLQG về dân cư phục vụ thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và phát triển kinh tế – xã hội.

Cùng với đó, tập trung hoàn thiện, ban hành quy trình làm sạch dữ liệu về đất đai, thông tin nhà ở trong Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhà ở, giao dịch bất động sản. Phát triển dữ liệu số và kết nối, chia sẻ dữ liệu: xây dựng hệ thống hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu (MPLIS) tập trung, thống nhất, bảo đảm công tác quản lý đất đai, nghiệp vụ và giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp. Hình thành nền tảng dữ liệu phục vụ quản lý dữ liệu đất đai, nhà ở, địa chỉ số; kết nối, xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhà ở, giao dịch bất động sản…

Ảnh minh họa

Hoàn thiện hạ tầng số, nền tảng số, an toàn thông tin. Phát triển, hiện đại hóa hạ tầng số, nền tảng số và bảo đảm an toàn thông tin trên cơ sở thực hiện các dự án về chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu về TN&MT; nâng cấp, phát triển Trung tâm dữ liệu của Bộ đáp ứng yêu cầu, điều kiện cho chuyển đổi số của Ngành.

Triển khai xây dựng nền tảng giải quyết TTHC của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC để cung cấp DVCTT (mức độ 4) cho người dân và doanh nghiệp kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh theo các Nghị định của Chính phủ: số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của 16 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

Đồng thời phối hợp với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông bảo đảm an toàn, an ninh, bảo mật cho các hệ thống thông tin của Bộ phục vụ kết nối dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia.