Báo Giá:

STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐVT ĐƠN GIÁ

(VNĐ)

1 Tổ máy 2 người/ca Ca    2.000.000
2 Tổ máy 2 người/tháng Tháng    35.000.000
3 Tổ máy 1 người/tháng Tháng    25.000.000

Chi tiết vui lòng liên hệ: